Vjerodostojnost primici — kao kredit osiguran ciljanih prihoda se smanjuje

Sav sadržaj ove stranice, uključujući i rječnik, tezaurus, književne, geografski i drugi referentni podaci su namijenjeni samo za informativne svrhe