Zaštita autorskih prava u Rusiji, Ruske Federacije, Zaštita autorskih prava, politike u području intelektualnog vlasništva: patent-pravnog agencije

proteže se na književna djela (uključujući RAČUNALNI program), dramske, glazbene, scenarij i robe i pantomime, glazbena djela s tekstom ili bez teksta, audiovizualna djela (umjetničke, tv i filmovi, slajdovi, i druge filmske i televizijske produkcije), djela slikarstva, skulpture, grafike, dizajna, grafičke priče, stripove i druga djela likovne umjetnosti, proizvode iz dekorativne i umjetnosti, djela arhitekture, urbanizma i vrtne umjetnosti, fotografska djela i djela, dobiveni na načine slične fotografije, geografske, geološke i druge karte, planovi, skice i plastična djela, koja se odnose na geografiju, topografiju i druge znanosti, i slično. Djela stranih autora, objavljenih kako u Rusiji, tako i u inozemstvu,